Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
30% regeling

De 30% regeling houdt in dat aan bepaalde internationale werknemers ongeveer 30% van het loon belasting- en premievrij kan worden verstrekt als vergoeding voor de zogenoemde extraterritoriale kosten. Onder extraterritoriale kosten wordt verstaan de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. De 30% regeling geldt in het algemeen voor werknemers die uit een ander land zijn geworven of vanuit een ander land zijn uitgezonden en in Nederland in echte dienstbetrekking werkzaam zijn. De regeling mag alleen worden toegepast als er in Nederland loonbelasting wordt betaald. Voor toepassing van de regeling is goedkeuring van de belastingdienst nodig. Voor het toepassen van de regeling gelden een aantal voorwaarden zoals het bezitten van specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt (het zogenoemde schaarste- en deskundigheidsvereiste). De internationale medewerker moet tevens over minimaal 2,5 jaar werkervaring beschikken om voor de 30% regeling in aanmerking te komen.