Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Basisexamen

Bij het examen wordt de basiskennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving getoetst. Het examen wordt mondeling, in het Nederlands afgelegd bij de Nederlandse ambassade of Consulaat-Generaal in het buitenland. Het examen bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt de kennis van de Nederlandse samenleving getoetst. Aan de hand van een boekje met afbeeldingen wordt telefonisch een aantal vragen gesteld. De vragen gaan onder andere over de geschiedenis en staatsinrichting van Nederland. In deel 2 wordt de kennis van de Nederlandse taal getoetst. Dit onderdeel bestaat onder meer uit het nazeggen van zinnen en het beantwoorden van korte vragen.

Beginseltoestemming

Het adopteren van een buitenlands kind door personen die in Nederland hun gewone verblijf hebben is uitsluitend toegestaan, indien hiertoe door de Minister van Justitie (Directoraat-generaal Preventie, Jeugd en Sancties)een beginseltoestemming is afgegeven.

Deze beginseltoestemming wordt niet slechts afgegeven aan echtparen, maar ook aan één persoon en betreft in beginsel slechts de opneming van één kind en geldt voor een periode van drie jaren met de mogelijkheid van verlenging met telkens ten hoogste drie jaren.

Voor het verkrijgen van de beginseltoestemming wordt onder meer bekeken of de aspirant adoptiefouders over voldoende inkomen beschikken om in de kosten van opvoeding en verzorging van het kind en eventuele terugkeer te voorzien.

Behoren tot het gezin (asiel)

Gezinsleden zijn:

  1. de echtgenoot of de ongehuwde partner met wie een duurzame relatie wordt onderhouden;
  2. de minderjarige kinderen van paren (zie 1) of van de asielzoeker, mits zij ongehuwd en afhankelijk zijn, ongeacht of zij volgens de nationale wetgeving wettige, buitenechtelijke of geadopteerde kinderen zijn;
  3. de vader, moeder of voogd wanneer de asielzoeker of vluchteling minderjarig en ongehuwd is.

De gezinsband moet al in het buitenland hebben bestaan. De gezinsband dient in eerste instantie met documenten aangetoond te worden. Als dat niet mogelijk is, kunt gebruik worden gemaakt van DNA-onderzoek om de gezinsband aan te tonen.

Beschikking

Dit is een beslissing van de overheid. Als men een machtiging tot voorlopig verblijf of een verblijfsvergunning heeft aangevraagd, geeft de Nederlandse overheid een beschikking af. Dat is dus een negatief of positief besluit op de aanvraag. Men krijgt een officiële brief met daarin de beschikking. Een positief of negatief advies als antwoord op de adviesaanvraag is geen beschikking!

Bewijsstukken

Allereerst wordt in de Gemeentelijke Basisadministratie bekeken of iemand 5 jaar aaneengesloten in Nederland heeft verbleven op basis van een geldige verblijfsvergunning. Als daaruit onvoldoende informatie blijkt, dient men zelf bewijsstukken aan te dragen waaruit dat wel blijkt.

Bewustverklaring

Vreemdelingen die voor de doelen studie of aupair naar Nederland komen, moeten een bewustverklaring tekenen. Hiermee geeft de vreemdeling aan dat hij weet aan welke voorwaarden hij moet voldoen. Maar ook dat hij weet dat hij over een tijdje Nederland weer moet verlaten. De vreemdeling moet de verklaring ondertekenen. Het gastgezin van een au pair moet ook een bewustverklaring ondertekenen.

Bijzonder gemachtigde

De persoon aan wie men een schriftelijke volmacht heeft gegeven om hem of haar te vertegenwoordigen bij bepaalde rechtshandelingen.

Bijzondere banden

Bijzondere banden met Nederland dienen aangenomen te worden als betrokkene als Nederlander of als Nederlands onderdaan in Nederland of op de Nederlandse Antillen of Aruba minstens de helft van het basisonderwijs heeft gevolgd of gedurende de minderjarigheid een opleiding heeft gevolgd die meer dan destijds gebruikelijk was, op Nederland zelf was gericht dan wel door andere omstandigheden, zoals opvoeding, maatschappelijke positie en/of diensbetrekking nauwe banden met Nederland te hebben verkregen.

BMA (Bureau Medische Advisering)

Dit is het Bureau Medische Advisering van Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hier wordt advies ingewonnen om te beoordelen of een medische behandeling noodzakelijk is en of Nederland het meest aangewezen land is voor de medische behandeling.