Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Nederlands Migratie Instituut (NMI)

Aan alle personen en groepen die voor de keuze staan om hier te blijven of terug te gaan naar het herkomstland geeft het NMI informatie, counseling en begeleiding.

Ook vluchtelingen en asielzoekers die terug willen keren naar het herkomstland of willen doormigreren naar een derde land worden door het NMI geholpen.

Het NMI kan ook alle informatie geven over de combinatie van een remigratie-uitkering met andere (exporteerbare) uitkeringen, zoals bijvoorbeeld de WAO en AOW.

Nederlandse ambassade of consulaat

De officiële diplomatieke vertegenwoordiging van de Nederlandse overheid in het buitenland.

Nieuwe onderneming

Een onderneming is nieuw als aan minstens één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • de onderneming treedt voor het eerst toe tot de Nederlandse markt en wordt ingeschreven in het handelsregister;
  • of de rechtsvorm én de bedrijfsleiding worden veranderd;
  • of de bedrijfsactiviteit wordt ingrijpend gewijzigd.

Noodzakelijk zelf naar Nederland komen

Het is noodzakelijk dat de vreemdeling voor de onderneming zelf naar Nederland komt. Het is dus niet mogelijk om een Nederlands ingezetene of iemand met een geldige verblijfsvergunning de werkzaamheden te laten verrichten. Om de beoordelen of het echt noodzakelijk is dat de vreemdeling zelf naar Nederland komt, vraagt de IND advies aan het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. De vreemdeling moet daarvoor in ieder geval de volgende documenten laten zien:

  • uittreksel uit het handelsregister;
  • recente gewaarmerkte jaarcijfers;
  • referenties (informatie over het product, het innovatieve karakter van het product of bedrijf, contracten met andere bedrijven);
  • een ondernemingsplan als het gaat om een nieuwe onderneming.

Noodzakelijke medische behandeling

De medische behandeling dient noodzakelijk te zijn.

Bij het BMA (Bureau Medische Advisering van Immigratie- en Naturalisatiedienst) wordt advies ingewonnen om te beoordelen of een medische behandeling noodzakelijk is.