Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Onevenredige hardheid

Er is meestal alleen sprake van onevenredige hardheid als er zeer bijzondere individuele omstandigheden zijn. In het land van herkomst blijven zou in die omstandigheden een schrijnende situatie opleveren.

Ongewenstverklaring

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan, namens de Staatssecretaris van Justitie, een vreemdeling met toepassing van artikel 67 van de Vreemdelingenwet 2000 ongewenst verklaren. Ongewenstverklaring is een (administratieve) maatregel die ten doel heeft vreemdelingen, aan wie het niet of niet langer is toegestaan in Nederland te verblijven, uit Nederland te weren.

In de meeste gevallen gaat het daarbij om vreemdelingen die een misdrijf hebben gepleegd.

Door de ongewenstverklaring wordt het verblijf in en illegale terugkeer naar Nederland van de vreemdeling strafbaar.

Openbare orde

Dit is de veiligheid en rust in de samenleving. Van handelen in strijd met de openbare orde is met name sprake als een persoon crimineel gedrag vertoont. De vreemdeling moet een antecedentenverklaring ondertekenen waarin hij verklaart dat hij geen strafblad heeft.

Overmacht

In het geval van overmacht kan een vreemdeling niet aan zijn verplichtingen voldoen, door oorzaken die buiten zijn macht liggen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een vreemdeling door overmacht niet op tijd uit Nederland kan vertrekken.