Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Tewerkstellingsvergunning

Als een vreemdeling in Nederland wil gaan werken, moet zijn werkgever in sommige gevallen een vergunning aanvragen. Dat is de tewerkstellingsvergunning. Het UWV WERKbedrijf geeft de vergunning af. De werkgever krijgt de vergunning alleen als er in Nederland en de EU (uitgezonderd: Roemenië, Bulgarije) niemand anders voor de functie beschikbaar is.

Tijdelijke opvanglocatie

In het aanmeldcentrum wordt gewerkt met een afsprakensysteem. Het doel hiervan is dat de IND de asielprocedure goed kan plannen en kan zorgen dat er op tijd een goede tolk beschikbaar is. Dit afsprakensysteem betekent dat een asielzoeker na de aanmelding en registratie in het aanmeldcentrum soms voor een korte periode op een wachtlijst kan komen, voordat de asielprocedure begint. Gedurende die periode krijgt de asielzoeker onderdak in de tijdelijke opvanglocatie.

Toelating voor onbepaalde tijd

Dat wil zeggen dat een vreemdeling beschikt over een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel, zoals gezinshereniging of arbeid in loondienst.

Toeristenvisum

Officieel is dit het visum voor kort verblijf. Het toeristenvisum vraagt een vreemdeling aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land van herkomst. Het toeristenvisum kan aangevraagd worden voor maximaal 3 maanden. Het toeristenvisum is een sticker. De ambassade of het consulaat plakt het toeristenvisum in het paspoort.

Toestemmingsverklaring

Medisch advies wordt alleen ingewonnen als de vreemdeling toestemming geeft. Hiertoe dient de toestemmingsverklaring volledig ingevuld en ondertekend geretourneerd te worden aan de IND. De verklaring ziet zowel op het inwinnen van medische informatie alsmede op het gebruik van deze informatie ten behoeve van een eventueel nader onderzoek als op het uitbrengen van een advies door het Bureau Medische Advisering (het BMA) van de IND.

Tuberculose

Als een vreemdeling langer dan 3 maanden in Nederland wil blijven, wordt hij in Nederland onderzocht op tuberculose. Als de vreemdeling uit één van de volgende landen komt, wordt hij niet op tuberculose onderzocht: Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-landen en EU-landen.

Tweede Protocol

Het gaat hier om het Tweede Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende de beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit. Partij bij dit Tweede Protocol zijn:

  • Nederland (het gehele koninkrijk);
  • Frankrijk;
  • Italië.

Fransen en Italianen die Nederlander willen worden verliezen automatisch hun oorspronkelijke nationaliteit als zij naturaliseren tot Nederlander. Zij mogen hun oorspronkelijke nationaliteit behouden naast de Nederlandse nationaliteit als:

  • hun echtgeno(o)t(e) een andere nationaliteit heeft dan zijzelf;
  • zij zijn geboren uit een huwelijk met meer nationaliteiten;
  • zij tweede-generatiemigrant zijn (onderdaan van een verdragsstaat, maar geboren in een andere verdragsstaat, en daar wonen gedurende een periode die begint voordat zij 18 jaar worden).