Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
V-nummer

Het V-nummer staat voor vreemdelingennummer. Dit is een uniek nummer, waarmee iedere vreemdeling bij de IND en de ketenpartners (zoals de vreemdelingenpolitie) is te identificeren. Dit nummer wordt toegekend zodra iemand een toelatingsprocedure start. Het nummer staat vermeld in de correspondentie die de vreemdeling of de referent van onder meer de IND ontvangt én op het verblijfsdocument zelf.

Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Hiermee mag een vreemdeling langer dan 3 maanden in Nederland blijven. Er zijn twee soorten vergunningen voor bepaalde tijd: Regulier en Asiel.

Verkorte MVV-procedure

Deze procedure is bedoeld voor bedrijven, onderwijsinstellingen en culturele uitwisselingsorganisaties die als convenanthouder zijn toegelaten tot deze procedure door de IND.

Vluchteling

Een vluchteling is een asielzoeker van wie is vastgesteld dat hij ‘gegronde redenen’ heeft om in zijn land van herkomst te vrezen voor vervolging vanwege:

  • ras;
  • godsdienst;
  • nationaliteit;
  • politieke overtuiging;
  • het behoren tot een bepaalde sociale groep.

Vluchtelingenverdrag van Genève

In 1951 hebben de Verenigde Naties in Genève het Vluchtelingenverdrag gesloten. In het verdrag is vastgelegd wanneer een asielzoeker recht heeft op erkend vluchtelingschap. Het verdrag is ondertekend door meer dan honderd landen, waaronder Nederland en is de basis voor het vluchtelingenbeleid in Nederland.

Voldoende inkomen

De personen in Nederland bij wie de vreemdeling gaat verblijven, moeten een netto-inkomen hebben van minimaal het bestaansminimum, zoals dat is bepaald in de Wet werk en bijstand (Wwb) en Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

Voogdij (asiel)

Alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland krijgen een voogd toegewezen door het NIDOS. De voogd:

  • is wettelijk vertegenwoordiger van het kind en beschermt als zodanig de rechten van het kind;
  • begeleidt het kind totdat het 18 jaar is of terugkeert naar zijn land van herkomst;
  • is vertrouwenspersoon, verantwoordelijk voor het welzijn van het kind en moet hem beschermen;
  • zorgt voor adequate huisvesting, houdt toezicht op de opvoeding en onderhoudt de contacten met leraren, begeleiders, mentoren en andere betrokkenen;
  • behartigt de belangen van het kind en grijpt in op momenten dat het dreigt mis te gaan. De begeleiding heeft tot doel dat het kind bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd zich naar zijn mogelijkheden maximaal heeft ontwikkeld.

Vreemdeling

Een persoon die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld.

Vreemdelingenpolitie

De Vreemdelingenpolitie is te vinden bij de politie in bijna iedere Nederlandse gemeente. De Vreemdelingenpolitie houdt toezicht op vreemdelingen in Nederland. De vreemdelingenpolitie is te bereiken via het algemene nummer van de politie: 0900-8844.

Vrijheidsontnemende maatregel

Om terugkeer te kunnen realiseren, kan de overheid gebruik maken van vrijheidsontnemende maatregelen, zoals in bewaring stellen van een vreemdeling.

Vrijheidsontnemende maatregelen mogen alleen toegepast worden op grond van de wet en voor zover het noodzakelijk is.