Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Werknemer

Een vreemdeling die in loondienst gaat werken bij een werkgever in Nederland (niet als stagiair of praktikant). Hij moet aantonen dat hij uitzicht heeft op een concrete baan, bijvoorbeeld met een werkgeversverklaring. De vreemdeling krijgt een verblijfsvergunning voor de duur van de tewerkstellingsvergunning met een maximum van één jaar. De verblijfsvergunning kan verlengd worden. De werkgever moet een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw aanvraag verwerkt.

Wettelijk vertegenwoordiger

Dat is (zijn) de ouder(s) of voogd(en) van een minderjarige. Voor een volwassen persoon kan een curator de wettelijk vertegenwoordiger zijn.

WML

De personen in Nederland bij wie de vreemdeling gaat verblijven, moeten een netto-inkomen hebben van minimaal het bestaansminimum, zoals dat is bepaald in de Wet werk en bijstand (Wwb) en Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

Wwb-normen

Er gelden verschillende bedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en echtparen/gezinnen. We gaan uit van de Wwb-normen voor personen van 21 jaar of ouder, inclusief vakantiegeld.