Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is het beste te omschrijven als een politieorganisatie met een militaire status. De Kmar valt onder het Ministerie van Defensie maar werkt ook voor het Ministerie van Justitie. Het is dan ook een organisatie met een gevarieerd takenpakket. De Kmar opereert niet alleen binnen Nederland, maar ook ver buiten de landsgrenzen.

De specifieke taken van de Kmar wat betreft het uitzetten van uitgeprocedeerde vreemdelingen zijn het toezicht houden en het begeleiden van de vreemdeling gedurende de terugreis naar het geboorteland.

Leeftijdsonderzoek

Het kan gebeuren dat de IND of de Vreemdelingenpolitie twijfelt aan de opgegeven leeftijd van een alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV). Als de AMV geen documenten heeft om de opgegeven leeftijd aan te tonen, kan hij een zogenaamd leeftijdsonderzoek aanvragen.

Bij het leeftijdsonderzoek worden röntgenfoto’s gemaakt van het sleutelbeen en het hand/ polsgewricht. Onafhankelijke artsen beoordelen of het sleutelbeen en hand/ polsgewricht volledig zijn uitgegroeid. Aan de volgroeidheid van het sleutelbeen is te zien of iemand jonger of ouder is dan 20 jaar. Aan het hand/ polsgewricht is te zien of iemand ouder of jonger is dan 15 jaar. Het is niet schadelijk voor de gezondheid.

Legaliseren

Officiële documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om geboorteakten en huwelijksakten. De autoriteiten van het land waar de documenten vandaan komen en de Nederlandse ambassade of het consulaat bevestigen dat een bevoegde instantie de documenten heeft afgegeven. Meestal geeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken of Justitie in uw land de bevestiging. Voor documenten uit sommige landen is het genoeg als er een zogenoemd \"apostillestempel\" op is gezet.

Meerderjarig

Iemand is meerderjarig als hij 18 jaar of ouder is. Ook iemand die jonger is dan 18 jaar, maar gehuwd is (geweest) is volgens de Nederlandse wet meerderjarig.

Meest aangewezen land (medisch)

Nederland dient het meest aangewezen land te zijn voor de medische behandeling. De omstandigheid dat Nederland het meest aangewezen land is kan verband houden met:

 • de aard van de ziekte;
 • een bijzondere specialisatie in Nederland;
 • andere factoren waardoor behandeling elders voor de betrokkene minder aangewezen is; hierbij dient niet gedacht te worden aan financiële omstandigheden.

Ter beoordeling van de vraag of de beoogde behandeling in Nederland dient plaats te vinden, wordt advies ingewonnen van het BMA (Bureau Medische Advisering) van de IND.

Meest aangewezen land (wedertoelating)

Nederland dient het meest aangewezen land te zijn voor de wedertoelating. De omstandigheid dat Nederland het meest aangewezen land is kan verband houden met:

 • de reden van remigratie;
 • de duur van het verblijf in Nederland en in het land van herkomst;
 • de in Nederland en in het buitenland gevolgde schoolopleiding;
 • de in Nederland en in het buitenland opgedane werkervaring en de kennis van de Nederlandse taal.

Minderjarig

Dat wil zeggen: jonger dan 18 jaar.

MVV

Machtiging voor voorlopig verblijf

MVV-plichtig

Afhankelijk van de nationaliteit van de vreemdeling dient hij een MVV aan te vragen voordat hij een verblijfsvergunning in Nederland kan aanvragen. Personen met één van de volgende nationaliteiten, hebben geen MVV nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen: Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.

MVV-plichtig land

Afhankelijk van de nationaliteit van de vreemdeling dient hij een MVV aan te vragen voordat hij een verblijfsvergunning in Nederland kan aanvragen. Personen met één van de volgende nationaliteiten, hebben geen MVV nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen: Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.

Nederlands Migratie Instituut (NMI)

Aan alle personen en groepen die voor de keuze staan om hier te blijven of terug te gaan naar het herkomstland geeft het NMI informatie, counseling en begeleiding.

Ook vluchtelingen en asielzoekers die terug willen keren naar het herkomstland of willen doormigreren naar een derde land worden door het NMI geholpen.

Het NMI kan ook alle informatie geven over de combinatie van een remigratie-uitkering met andere (exporteerbare) uitkeringen, zoals bijvoorbeeld de WAO en AOW.

Nederlandse ambassade of consulaat

De officiële diplomatieke vertegenwoordiging van de Nederlandse overheid in het buitenland.

Nieuwe onderneming

Een onderneming is nieuw als aan minstens één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • de onderneming treedt voor het eerst toe tot de Nederlandse markt en wordt ingeschreven in het handelsregister;
 • of de rechtsvorm én de bedrijfsleiding worden veranderd;
 • of de bedrijfsactiviteit wordt ingrijpend gewijzigd.

Noodzakelijk zelf naar Nederland komen

Het is noodzakelijk dat de vreemdeling voor de onderneming zelf naar Nederland komt. Het is dus niet mogelijk om een Nederlands ingezetene of iemand met een geldige verblijfsvergunning de werkzaamheden te laten verrichten. Om de beoordelen of het echt noodzakelijk is dat de vreemdeling zelf naar Nederland komt, vraagt de IND advies aan het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. De vreemdeling moet daarvoor in ieder geval de volgende documenten laten zien:

 • uittreksel uit het handelsregister;
 • recente gewaarmerkte jaarcijfers;
 • referenties (informatie over het product, het innovatieve karakter van het product of bedrijf, contracten met andere bedrijven);
 • een ondernemingsplan als het gaat om een nieuwe onderneming.

Noodzakelijke medische behandeling

De medische behandeling dient noodzakelijk te zijn.

Bij het BMA (Bureau Medische Advisering van Immigratie- en Naturalisatiedienst) wordt advies ingewonnen om te beoordelen of een medische behandeling noodzakelijk is.