Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Onevenredige hardheid

Er is meestal alleen sprake van onevenredige hardheid als er zeer bijzondere individuele omstandigheden zijn. In het land van herkomst blijven zou in die omstandigheden een schrijnende situatie opleveren.

Ongewenstverklaring

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan, namens de Staatssecretaris van Justitie, een vreemdeling met toepassing van artikel 67 van de Vreemdelingenwet 2000 ongewenst verklaren. Ongewenstverklaring is een (administratieve) maatregel die ten doel heeft vreemdelingen, aan wie het niet of niet langer is toegestaan in Nederland te verblijven, uit Nederland te weren.

In de meeste gevallen gaat het daarbij om vreemdelingen die een misdrijf hebben gepleegd.

Door de ongewenstverklaring wordt het verblijf in en illegale terugkeer naar Nederland van de vreemdeling strafbaar.

Openbare orde

Dit is de veiligheid en rust in de samenleving. Van handelen in strijd met de openbare orde is met name sprake als een persoon crimineel gedrag vertoont. De vreemdeling moet een antecedentenverklaring ondertekenen waarin hij verklaart dat hij geen strafblad heeft.

Overmacht

In het geval van overmacht kan een vreemdeling niet aan zijn verplichtingen voldoen, door oorzaken die buiten zijn macht liggen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een vreemdeling door overmacht niet op tijd uit Nederland kan vertrekken.

Paspoort

In plaats van een paspoort kan men ook een ander geldig reisdocument gebruiken.

Positieve bijdrage

De vreemdeling die in Nederland voortgezet of beroepsonderwijs wil volgen moet aan tonen dat hij met zijn opleiding een positieve bijdrage zal leveren aan zijn herkomstland. Of de vreemdeling met zijn studie een positieve bijdrage levert aan zijn herkomstland hangt onder andere af van:

  • de ontwikkelingsfase waarin zijn land zich bevindt (komt hij uit een hooggeïndustrialiseerd land, dan zal de studie hier niet snel aan voldoen);
  • de aard van de opleiding (de studie moet van wezenlijke betekenis zijn voor de arbeidsmarkt van zijn herkomstland).

Praktikant

Een praktikant is iemand die een opleiding heeft gevolgd aan een onderwijsinstelling buiten Nederland. Om ervaring in zijn vak op te doen, gaat hij bij een Nederlands bedrijf werken. De praktikant krijgt een verblijfsvergunning voor de duur van de tewerkstellingsvergunning met een maximum van 24 weken. Deze verblijfsvergunning kan niet verlengd worden. De werkgever moet de tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Referent

De relatie die de vreemdeling in Nederland uitnodigt en ontvangt. Een persoon of organisatie in Nederland kan ook alleen een administratieve referent zijn voor een vreemdeling. Deze referent regelt dan alleen het administratieve gedeelte van de procedure.

Relatieverklaring

De relatieverklaring is een schriftelijke verklaring. Daarin verklaren de vreemdeling en zijn partner in Nederland dat zij feitelijk gaan samenwonen en dat zij samen een duurzame en exclusieve relatie hebben of gaat hebben. De vreemdeling en zijn partner in Nederland moeten allebei de verklaring ondertekenen. De verklaring wordt pas ondertekend na aankomst in Nederland. De verklaring is een deel van het aanvraagformulier van de verblijfsvergunning.

Remigratieregeling

Op basis van de Remigratiewet kunnen mensen die willen terugkeren naar hun land van herkomst in aanmerking komen voor een uitkering en verhuiskosten. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank.

Schengengebied

In het Schengengebied is er vrij personenverkeer. Behalve Nederland maken de volgende landen deel uit van het Schengengebied: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden, Zwitserland.

Schengenvisum

Het toeristenvisum (ofwel C-visum) is meestal een Schengenvisum. Een vreemdeling mag hiermee vrij reizen binnen het Schengengebied. Een Schengenvisum is maximaal 3 maanden geldig.

Sociale verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een uitvoeringsorgaan van de overheid en voert de sociale wetten en regelingen uit, zoals de AOW, Kinderbijslagwet en Remigratiewet.

Stagiair

Een stagiair is iemand die een opleiding volgt aan een onderwijsinstelling buiten Nederland. Voor een verplichte stage gaat de vreemdeling bij een Nederlands bedrijf werken. Deze stageplicht moet hij aantonen met een verklaring van zijn onderwijsinstelling. De vreemdeling krijgt een verblijfsvergunning voor de duur van de tewerkstellingsvergunning met een maximum van 1 jaar. De verblijfsvergunning kan niet verlengd worden. De werkgever moet de tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Tewerkstellingsvergunning

Als een vreemdeling in Nederland wil gaan werken, moet zijn werkgever in sommige gevallen een vergunning aanvragen. Dat is de tewerkstellingsvergunning. Het UWV WERKbedrijf geeft de vergunning af. De werkgever krijgt de vergunning alleen als er in Nederland en de EU (uitgezonderd: Roemenië, Bulgarije) niemand anders voor de functie beschikbaar is.