Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Tijdelijke opvanglocatie

In het aanmeldcentrum wordt gewerkt met een afsprakensysteem. Het doel hiervan is dat de IND de asielprocedure goed kan plannen en kan zorgen dat er op tijd een goede tolk beschikbaar is. Dit afsprakensysteem betekent dat een asielzoeker na de aanmelding en registratie in het aanmeldcentrum soms voor een korte periode op een wachtlijst kan komen, voordat de asielprocedure begint. Gedurende die periode krijgt de asielzoeker onderdak in de tijdelijke opvanglocatie.

Toelating voor onbepaalde tijd

Dat wil zeggen dat een vreemdeling beschikt over een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel, zoals gezinshereniging of arbeid in loondienst.

Toeristenvisum

Officieel is dit het visum voor kort verblijf. Het toeristenvisum vraagt een vreemdeling aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land van herkomst. Het toeristenvisum kan aangevraagd worden voor maximaal 3 maanden. Het toeristenvisum is een sticker. De ambassade of het consulaat plakt het toeristenvisum in het paspoort.

Toestemmingsverklaring

Medisch advies wordt alleen ingewonnen als de vreemdeling toestemming geeft. Hiertoe dient de toestemmingsverklaring volledig ingevuld en ondertekend geretourneerd te worden aan de IND. De verklaring ziet zowel op het inwinnen van medische informatie alsmede op het gebruik van deze informatie ten behoeve van een eventueel nader onderzoek als op het uitbrengen van een advies door het Bureau Medische Advisering (het BMA) van de IND.

Tuberculose

Als een vreemdeling langer dan 3 maanden in Nederland wil blijven, wordt hij in Nederland onderzocht op tuberculose. Als de vreemdeling uit één van de volgende landen komt, wordt hij niet op tuberculose onderzocht: Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-landen en EU-landen.

Tweede Protocol

Het gaat hier om het Tweede Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende de beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit. Partij bij dit Tweede Protocol zijn:

 • Nederland (het gehele koninkrijk);
 • Frankrijk;
 • Italië.

Fransen en Italianen die Nederlander willen worden verliezen automatisch hun oorspronkelijke nationaliteit als zij naturaliseren tot Nederlander. Zij mogen hun oorspronkelijke nationaliteit behouden naast de Nederlandse nationaliteit als:

 • hun echtgeno(o)t(e) een andere nationaliteit heeft dan zijzelf;
 • zij zijn geboren uit een huwelijk met meer nationaliteiten;
 • zij tweede-generatiemigrant zijn (onderdaan van een verdragsstaat, maar geboren in een andere verdragsstaat, en daar wonen gedurende een periode die begint voordat zij 18 jaar worden).

Uitlevering

Uitlevering heeft een strafrechtelijk doel, namelijk het ter beschikking stellen van een persoon aan buitenlandse autoriteiten wegens een strafrechterlijk onderzoek in betreffend land dat tegen de persoon is gericht of wegens een opgelegde straf of maatregel die ten uitvoer gelegd moet worden. Gedurende het uitleveringsverzoek wordt een vreemdeling niet uitgezet.

De IND behandelt geen uitleveringsverzoeken, dat doet het Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken (BIRS) van het ministerie van Justitie. Bij het ministerie van Justitie kunt u meer informatie verkrijgen over uitlevering.

Uitnodigingsbrief

Degene bij wie een vreemdeling gaat verblijven in Nederland op basis van een toeristenvisum, haalt dit formulier bij zijn gemeente en vult het in. Hij moet ook zijn paspoort of identiteitskaart meenemen, zodat de handtekening onder de uitnodigingsbrief kan worden gecontroleerd. De vreemdeling kan deze uitnodigingsbrief gebruiken om de visumaanvraag te ondersteunen. Als de gemeente geen formulier heeft, dan kan men zelf een brief schrijven en deze bij de gemeente laten legaliseren. De uitnodigingsbrief moet vervolgens verstuurd worden naar de aanvrager van het visum.

Uitzetcentrum

Vreemdelingen die niet (meer) rechtmatig in Nederland verblijven kunnen in een uitzetcentrum terechtkomen, als er snel zicht is op uitzetting. Er zijn twee uitzendcentra: een op Schiphol en een op luchthaven Rotterdam.

V-nummer

Het V-nummer staat voor vreemdelingennummer. Dit is een uniek nummer, waarmee iedere vreemdeling bij de IND en de ketenpartners (zoals de vreemdelingenpolitie) is te identificeren. Dit nummer wordt toegekend zodra iemand een toelatingsprocedure start. Het nummer staat vermeld in de correspondentie die de vreemdeling of de referent van onder meer de IND ontvangt én op het verblijfsdocument zelf.

Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Hiermee mag een vreemdeling langer dan 3 maanden in Nederland blijven. Er zijn twee soorten vergunningen voor bepaalde tijd: Regulier en Asiel.

Verkorte MVV-procedure

Deze procedure is bedoeld voor bedrijven, onderwijsinstellingen en culturele uitwisselingsorganisaties die als convenanthouder zijn toegelaten tot deze procedure door de IND.

Vluchteling

Een vluchteling is een asielzoeker van wie is vastgesteld dat hij ‘gegronde redenen’ heeft om in zijn land van herkomst te vrezen voor vervolging vanwege:

 • ras;
 • godsdienst;
 • nationaliteit;
 • politieke overtuiging;
 • het behoren tot een bepaalde sociale groep.

Vluchtelingenverdrag van Genève

In 1951 hebben de Verenigde Naties in Genève het Vluchtelingenverdrag gesloten. In het verdrag is vastgelegd wanneer een asielzoeker recht heeft op erkend vluchtelingschap. Het verdrag is ondertekend door meer dan honderd landen, waaronder Nederland en is de basis voor het vluchtelingenbeleid in Nederland.

Voldoende inkomen

De personen in Nederland bij wie de vreemdeling gaat verblijven, moeten een netto-inkomen hebben van minimaal het bestaansminimum, zoals dat is bepaald in de Wet werk en bijstand (Wwb) en Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).