Глоссарий

Поиск терминов в Глоссарие
Начинается с Содержит Только
Термин Определение
Aanmeldcentrum

Het aanmeldcentrum (AC) is de plaats waar een asielaanvraag moet worden ingediend. Hier vindt ook de eerste beoordeling van de aanvraag plaats. De IND heeft twee aanmeldcentra: AC Ter Apel en AC Schiphol. Een asielzoeker krijgt in het aanmeldcentrum altijd het eerste gehoor en mogelijk ook het nader gehoor.

Aanvaardbare toekomst

Het pleegkind kan in het land van herkomst niet verzorgd worden door naaste bloed- of aanverwanten en de opname van het kind in het pleeggezin in Nederland vloeit voort uit een soort morele verplichting. Het verblijf van het pleegkind in Nederland mag er niet uitsluitend op gericht zijn om het kind in Nederland in grotere materiële welstand op te laten groeien.

AC-procedure/48-uursprocedure

Met de AC-procedure, ook wel 48-uursprocedure genoemd, wordt de procedure in het aanmeldcentrum bedoeld. Deze procedure duurt maximaal 48 procesuren (verspreid over een aantal werkdagen). De AC-procedure begint met onderzoek naar de identiteit, nationaliteit en reisroute van de asielzoeker. Onderdeel van dit onderzoek is het eerste gehoor. Na het eerste gehoor wordt bekeken of een aanvraag zich leent voor verdere behandeling in het aanmeldcentrum, of dat er meer tijd nodig is voor het doen van onderzoek. In het eerste geval krijgt de asielzoeker een nader gehoor in het aanmeldcentrum. Tijdens het nader gehoor kan hij vertellen waarom hij asiel heeft aangevraagd.

Als er meer tijd nodig is om een beslissing te nemen over een asielaanvraag, wordt een asielzoeker vanuit het aanmeldcentrum doorverwezen naar een behandelkantoor voor het vervolg van de asielprocedure.

Antecedentenverklaring

Hiermee geeft de vreemdeling aan dat hij geen strafrechtelijk verleden heeft. Hij moet de verklaring ondertekenen na aankomst in Nederland.

Apostille

Een apostille is een vereenvoudigde legalisatie in de vorm van een verklaring waarin wordt bevestigd dat een bepaalde persoon het betreffende document in een bepaalde hoedanigheid (b.v. vertaler of notaris) heeft ondertekend. De apostille wordt erkend door de landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag (Convention de la Haye du 5 octobre 1961).

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die om uiteenlopende redenen zijn land van herkomst heeft verlaten en asiel (bescherming) heeft aangevraagd. Er is nog niet vastgesteld of hij voldoet aan de vereisten voor een verblijfsvergunning asiel.